Wednesday, July 4, 2018

ಮೂಕ ಮೌನ ತೂಕ ಮೀರಿದಾಗ

ಕಳೆದು ಹೋಗುತಿರುವೆ ನಾನು ಮೌನದರಮನೆಯೊಳಗೆ
ಹುಡುಕುತ ದನಿಯ ನನ್ನಂತರಾಳದ ಭಾವಗಳಿಗೆ
ಭಾವಕೂ ಮಾತಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲಿಯ ಬಂಧ
ಮಾತಿಲ್ಲದ ಭಾವಕೆ ಈ ಭಾವಗೀತೆಯ ಛಂದ